Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

 

 

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 
Jeannot Nierman Wijnimport
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;


Klant
De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of consument en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Jeannot Nierman Wijnimport;


Bedenktijd
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);


Dag
Kalenderdag;

 


Artikel 2 – Identiteit van Jeannot Nierman Wijnimport

Handelend onder de namen VIVAPortugal en Vive la France
www.vivaportugal.nl
| www.vivelafrancewijnen.nl | www.jeannotniermanwijnimport.nl


Kantooradres
:

Jeannot Nierman Wijnimport

Schoutenhoek 19

2722 EJ Zoetermeer

Telefoonnummer: 06.50.234.700

 

Bereikbaarheid en openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 09:00uur tot 16:00uur

E-mailadres: [email protected]

KvK: 66588391

BTW-identificatienummer: NL1054 68 988 B02

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jeannot Nierman Wijnimport op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen VIVAPortugal en de klant.
 • Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Jeannot Nierman Wijnimport zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 


Artikel 4 - Het aanbod
 

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Jeannot Nierman Wijnimport gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jeannot Nierman Wijnimport niet.
 • Elk aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er door Jeannot Nierman Wijnimport contact met de klant opgenomen en eventueel een alternatief aangeboden.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. de prijs exclusief en inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de gedragscodes waaraan Jeannot Nierman Wijnimport zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jeannot Nierman Wijnimport onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Jeannot Nierman Wijnimport passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch wil betalen, zal Jeannot Nierman Wijnimport daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

 • Jeannot Nierman Wijnimport kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Jeannot Nierman Wijnimport op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5) Jeannot Nierman Wijnimport zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Jeannot Nierman Wijnimport waar de klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Jeannot Nierman Wijnimport deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is.

 

6) Indien Jeannot Nierman Wijnimport zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

7) Jeannot Nierman Wijnimport geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Indien de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden verklaart de klant hiermee 18 jaar of ouder te zijn.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
   
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Jeannot Nierman Wijnimport, conform de door Jeannot Nierman Wijnimport redelijke en duidelijke instructies.

 3. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient hij het product te retourneren naar het volgende adres: Jeannot Nierman Wijnimport| Magazijn | Graaf Floris V weg 4 c | 3739 NA | Hollandsche Rading
   
 4. Retourzendingen dienen per e-mail vooraf aan [email protected] te worden gemeld. Na ontvangst van de retourzending ontvangt de klant van Jeannot Nierman Wijnimport een creditfactuur indien de retourzending conform de in artikel 6a, lid 2 genoemde voorwaarden is.

 


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
  

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende twee werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
   
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Jeannot Nierman Wijnimport bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.

 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Jeannot Nierman Wijnimport bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 365 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Jeannot Nierman Wijnimport alleen worden uitgesloten indien Jeannot Nierman Wijnimport duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a) die door Jeannot Nierman Wijnimport tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Jeannot Nierman Wijnimport geen invloed heeft;
  f) voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
   
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  a) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan Jeannot Nierman Wijnimport producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Jeannot Nierman Wijnimport invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Jeannot Nierman Wijnimport heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt deze middels e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. De klant heeft dan het recht de bestelling te annuleren.

 4.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

  

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Jeannot Nierman Wijnimport staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Jeannot Nierman Wijnimport garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Jeannot Nierman Wijnimport jegens Jeannot Nierman Wijnimport kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 


 Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Jeannot Nierman Wijnimport de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Jeannot Nierman Wijnimport heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Jeannot Nierman Wijnimport geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Jeannot Nierman Wijnimport het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   
 5. Jeannot Nierman Wijnimportis niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
   
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Jeannot Nierman Wijnimport zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn ook in dat geval voor rekening van de klant.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Jeannot Nierman Wijnimport tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan alleen opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

 2.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal twee maanden bedragen.
Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen tien (10) werkdagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen tien (10) werkdagen na afgifte van deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3.  De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jeannot Nierman Wijnimport te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Jeannot Nierman Wijnimport wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Jeannot Nierman Wijnimport beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jeannot Nierman Wijnimport nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

 3.  De bij Jeannot Nierman Wijnimport ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jeannot Nierman Wijnimport binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

PERSOONLIJKE BEZORGING OP UW HUISADRES

Gratis bezorging bij bestellingen vanaf €150,00

Uitstekende prijs-kwaliteits-diversiteitsverhouding

Hogere kortingen bij grotere of gespreide afnames

Bekijk onze facebookpagina

Let op de speciale FB aanbiedingen

WIJNPROEVERIJEN 2021

Voor een foto impressie van onze wijnproeverijen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »